PMAE4071 Stubby Antenna - UHF

UHF Stubby Antenna (470-512 MHz) - FM / UL Approved